Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven

Vi har i året som ligger bak oss arbeidet videre med å risikovurdere våre leverandører.
Vurderingen som ligger til grunn for utvalget baserer seg på tidligere erfaringer med disse, omfanget av leveransene og signaler og trender i samfunnet.

Undersøkelsen som er distribuert setter søkelys på områder som virksomhetens eget arbeid med relevante krav i forhold til Åpenhetsloven, øvrige godkjenninger og eventuelle funn og avvik forbundet med disse.

Det er ikke avdekket brudd mot Åpenhetslovens krav hos noen av disse.

I tillegg fokuserer vi på AEO (Authorised Economic Operator) i forhold til våre leverandører av transporttjenester. Dette er en godkjenningsordning som i Norge administreres av Tolletaten, og som stiller ytterligere krav til virksomheters internkontroll. Disse gir et godt supplement til kravene i Åpenhetsloven. Vår virksomhet innehar for øvrig også denne godkjenningen.

Geir Teistung
Daglig leder

De aller fleste av våre leverandører er norske eller norskbaserte selskap, men vi har enkelte utenlandske leverandører.
Når det gjelder vår mulighet til å påvirke og kontrollere virksomheter i andre deler av verden, opplever vi dem som begrenset. I disse tilfellene forholder vi oss til kjente krav og regelsett vi kjenner i de respektive land.

I tillegg søker vi å benytte leverandører tilknyttet et anerkjent nettverk av speditører, som stiller krav til medlemmenes redelighet og økonomiske orden. Videre skal medlemmene forholde seg til etiske retningslinjer utarbeidet av WCA. (World Cargo Alliance)

Etiske retningslinjer er beskrevet og vedtatt av styret i vår virksomhet.

Disse omhandler våre holdninger i forhold til daglig utførelse av vårt virke, og inkluderer for oss relevante og lovpålagte forhold.

Alle ansatte har mottatt og signert disse, og forholder seg til dem i hverdagen.

Vårt arbeid videre vil bestå i oppfølging av eksisterende leverandører og evaluering og godkjenning av nye leverandører. Utvidelse av våre etiske retningslinjer også overfor våre leverandører vurderes.

Fredrikstad 1. juni 2024
Geir Teistung, Daglig leder

Punktlighet og personlig service

Med over 150 års kompetanse er dine varer og gods trygge i våre hender, hvor enn i verden du sender dem.

Vi har kunden i fokus, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen.