Etiske retningslinjer

Etiske prinsipper og mål

Etiske retningslinjer

Våre mål og etiske prinsipper

Vi skal opprettholde og videreutvikle en økonomisk, miljømessig bærekraftig og sunn virksomhet.

I dette legger vi:

 • Norsk lov og internasjonale overenskomster skal respekteres og overholdes.
 • Alle våre aktiviteter skal preges av en høy moralsk og etisk standard
 • Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn er blant våre styrende elementer.
 • Vi benytter vår påvirkningskraft overfor våre samarbeidspartnere for å oppnå våre målsetninger.

For å oppnå gode relasjoner må vi selv i alle ledd ta vårt etiske ansvar på alvor. Dette er et kontinuerlig arbeid, og følges opp i regelmessig form.

Geir Teistung
Daglig leder

For oss selv, og våre samarbeidspartnere, gjelder derfor følgende:

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Derfor fremhever vi gjensidig respekt og yrkesstolthet. Trivsel i hverdagen er avgjørende, og vilkårene vi tilbyr våre ansatte refererer til krav i lovgivning og gjeldende tariffavtaler.

Ut over dette forholder vi oss til følgende:

 • Alle jobbsøkere og ansatte skal vurderes og behandles på lik linje, uavhengig av etnisitet, kjønn, religion eller andre særpreg.
 • Vår serviceplakat gir retningslinjer for hvordan vi skal agere:
  Hos Andersen & Mørck:
  – Skal vi behandle alle med respekt og vennlighet
  – Skal vi være løsningsorienterte
  – Skal vi gi personlig og profesjonell service
  – Skal vi svare raskt på forespørsler, klager og andre henvendelser
 • Vi har sterkt søkelys på sikkerhet, både fysisk og psykososialt. Vårt HMS-system ivaretar dette i vårt daglige virke, og er under kontinuerlig evaluering og forbedring. Gjeldende HMS-politikk er tilgjengelig for alle medarbeidere, både fast ansatte og innleid arbeidskraft.
 • Alle ansatte har rett til organisering i fagforening
 • Ingen ansatte er underlagt tvang, og vi ansetter ikke arbeidstakere under 15 år

Etikk i forretninger

For å oppnå et samfunn med trygg økonomisk, sosial og demokratisk vekst tar vi avstand fra, og arbeider aktivt mot korrupsjon, sosial dumping og andre urettmessige tiltak som hindrer fri konkurranse. 

 

 • Gjeldende konkurranselovgivning er et grunnelement i vår virksomhet
 • Personlige gaver eller godtgjørelser som kan påvirke forretningsbeslutninger aksepteres ikke
 • Eventuelle gaver, middager eller lignende som overstiger NOK 500,- i verdi skal godkjennes av nærmeste leder
 • Våre aktiviteter baseres ikke på utilbørlig press som går ut over vårt profesjonsansvar og retningslinjer

Miljøansvar

Bærekraft er styrende for vår virksomhet, og hensyn til miljøet er av vesentlig betydning.

Lovfestede krav er minimum, i tillegg søker vi etter løsninger som ytterligere hensyntar egne, våre samarbeidspartnere, og våre kunders krav og forventninger.

 • Evaluering av vårt fotavtrykk foretas kontinuerlig. Der hvor vi ikke selv innehar tilstrekkelig kunnskap, innhentes hjelp eksternt.
 • Metoder for å utøve vår virksomhet velges og utvikles for til enhver tid å redusere påvirkning på miljøet rundt oss. Vi tilstreber å stille tilsvarende krav til våre samarbeidspartnere.
 • Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skader på miljø og omgivelser
 • Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skade på egne ansatte og samarbeidspartneres liv og helse.
 • Enhver hendelse som strider mot dette avviks registreres, og vi iverksetter tiltak for å redusere konsekvensene i størst mulig grad.
 • For øvrig henviser vi til vår miljøpolicy, inntatt i vår HMS håndbok, og tilgjengelig på våre hjemmesider.

Våre samarbeidspartnere

Vi stiller strenge krav til vår virksomhet og oss selv. For å kunne oppnå våre forventninger til oss selv, stiller vi derfor krav til våre samarbeidspartnere.

Vår oppfølging av våre leverandører vil være risikobasert, og skal i størst mulig grad utføres før avtaler inngås.

Våre leverandører skal godkjennes ut ifra våre retningslinjer over, og vi følger dem opp ved regelmessige revisjoner.

Punktlighet og personlig service

Med over 150 års kompetanse er dine varer og gods trygge i våre hender, hvor enn i verden du sender dem.

Vi har kunden i fokus, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen.